ข่าวสาร

ข่าวสาร
การแก้ไขการกระทาการป้องกันแรงงาน

การแก้ไขการกระทาการป้องกันแรงงาน

เมื่อวันที่4เมษายน๒๐๑๙การแก้ไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) ประกาศโดยพระราชา จุดหลักของการแก้ไขคือ:   1. พนักงานที่ทำงานมานานกว่า2...

Read More
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินตราต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางการเงิน

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินตร...

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์การใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทย ประเด็นหลักของ...

Read More
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ...

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2018 ได้มีการประกาศแก้ไขประมวลรัษฎากร ประเด็นหลักดังต่อไปนี้: 1. ในกรณีที่ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเกี่ยวข้องกับการเ...

Read More
International Accounting Standards Board seeks comments on proposed amendments to IAS 8

International Accounting Standards Board seeks comments...

27 March 2018 http://www.ifrs.org/news-and-events/2018/03/international-accounting-standards-board-seeks-comments-on-proposed-amendments-to-ias-8/ ...

Read More
ASEAN Capital Market Regulator

ASEAN Capital Market Regulator

The ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) welcomed the progress achieved by the ASEAN Green Bond Standards at its meeting today. Since its launch in No...

Read More
จัดงานปีใหม่ เสียภาษีอย่างไร?

จัดงานปีใหม่ เสียภาษีอย่างไร?

จัดงานปีใหม่ เสียภาษีอย่างไร? การเสียภาษีกรณี บริษัทจัดเลี้ยงปีใหม่ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง มีประเด็น ที่น่าสนใจทั้งการจัดเลี้ยง และการจับสลาก แจกขอ...

Read More