พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2018 ได้มีการประกาศแก้ไขประมวลรัษฎากร ประเด็นหลักดังต่อไปนี้:

1. ในกรณีที่ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเกี่ยวข้องกับการเงินหรือการค้าและมีการถ่ายโอนกำไรซึ่งกันและกันเจ้าหน้าที่ประเมินผลมีอำนาจในการปรับรายได้และค่าใช้จ่ายของ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว

2. ในกรณีที่ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเกี่ยวข้องกันในด้านการเงินหรือการค้าโดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในรอบระยะเวลาบัญชีหรือการทำธุรกรรมระหว่างกันระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีหรือไม่ควรจัดทำรายงานมูลค่ารวม การทำธุรกรรมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกำหนดและเสนอต่อเจ้าพนักงานประเมินพร้อมคืนภาษีภายใน 150 วัน (มาตรา 69)

3. ความสัมพันธ์ภายใต้ 1 และ 2 หมายถึง 3 กรณีต่อไปนี้:

(1) นิติบุคคลที่ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด

(2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างน้อยร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมดถือหุ้นของนิติบุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างน้อยร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด

(3) นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างทุนการจัดการหรือการควบคุมในลักษณะที่นิติบุคคลไม่อาจดำเนินกิจการอย่างเป็นอิสระจากนิติบุคคลอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

4. ภายใน 5 ปีนับจากวันที่ส่งรายงานตามวรรค 2 โดยความเห็นชอบจากอธิบดีผู้มีอำนาจประเมินอาจส่งหนังสือแจ้ง บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อส่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ ข้อกำหนดและและบุคคลที่ได้รับการแจ้งเตือนจะต้องส่งเอกสารภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเตือน (ในกรณีที่มีความจำเป็นอธิบดีอาจอนุญาตให้ขยายเวลาดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกิน 120 วันจาก วันที่ได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะในกรณีที่ได้รับการแจ้งเตือนครั้งแรก)

5. พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินจำนวนหรือลักษณะอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท

6. การกระทำนี้จะนำไปใช้กับรายได้ของ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2019 เป็นต้นไป

7. หากไม่ส่งรายงานเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ 4. หรือแสดงข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องและไม่สามารถรับผิดชอบได้จะต้องถูกปรับไม่เกิน 200,000 บาท

 

<original Thai version>

->to following website of Revenue Department

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/prb47.pdf

Share this Post: