ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID19 -6

<หมายเลขกรมสรรพากรที่ ธ . 324/2020>

ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 กรมสรรพากรได้ออกคำสั่งกรมสรรพากรเลขที่ท. 324/2020 เพิ่มคำสั่งต่อไปนี้ของกรมสรรพากรเลขที่ท. 4/2528 (ในกรณีต่อไปนี้ V จะคำนวณในอัตรา 1.5% หากมีการจ่ายรายได้ที่ประเมินได้จาก 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 คำสั่งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2020 เป็นต้นไป

 

ข้อ 3/1 บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ดำเนินงานในประเทศไทยนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน (2) *

ข้อ 3/2 บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ดำเนินงานในประเทศไทยนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน (2) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับรายได้ควรได้รับการประเมินในมูลค่าของสิ่งที่ดีค่าสิทธิหรือสิทธิอื่น ๆ

ข้อ 7 ผู้รับผิดชอบในการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยกเว้นภาษีเงินได้ตาม (2) เฉพาะผู้มีภูมิลำเนาในประเทศไทยหรือพำนักในประเทศไทยหรืออยู่ในประเทศไทยแล้วแต่กรณี

ข้อ 8 (1) ผู้รับผิดชอบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะค่าแรงในการทำสิ่งที่ตรงกับรายได้ที่ประเมินได้ตามมาตรา 40 (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร (2) บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย แต่ไม่รวมถึง มูลนิธิ (3) บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวร

ข้อ 12/1 (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับรายได้ที่ประเมินได้ (2) บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ดำเนินงานในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิ

ข้อ 12/2 (1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับรายได้ที่ประเมินได้ (2) ห้างหุ้นส่วนที่ดำเนินงานในประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน (2) *: มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบธุรกิจสร้างรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา 47 (7) (b) แห่งประมวลรัษฎากร

 

<ฉบับภาษาไทยดั้งเดิม>
-> ไปยังเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mix361_324.pdf

Share this Post: