ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID19 -5

<กฎกระทรวงฉบับที่ 361>

ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 361 เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ (17/4) และ (17/5) ของข้อ 2 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 144

 

ในการชำระเงินต่อไปนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2020 ถึง 30 กันยายน 2020 อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายคือ 1.5% (17/4) ของข้อ 2 และเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายคือ 2.0% (17/5) ของข้อ 2 ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับรายได้และมูลนิธิหรือสมาคมตามมาตรา 47 (7) (b) ของประมวลรัษฎากร <เงินบริจาคให้กับองค์กรการกุศลโรงพยาบาลหรือสถาบันการศึกษา>

(a) การชำระเงินของรายได้ประเมินตามมาตรา 40 (2) ของประมวลรัษฎากร <รายได้ที่ได้จากการโพสต์หรือจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นในรูปของค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นส่วนลดเงินช่วยเหลือค่าเบี้ยประชุมเบี้ยบำเหน็จโบนัสบ้าน ค่าเผื่อค่าเช่า, ค่าเงินของที่อยู่อาศัยให้เช่า>

(b) การชำระเงินของรายได้ที่ประเมินได้ตามมาตรา 40 (3) ของประมวลรัษฎากร <ค่าธรรมเนียมของค่าความนิยม, ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใด, เงินงวดหรือการชำระเงินรายปีที่ได้รับจากพินัยกรรม, การกระทำอื่น ๆ ของศาลหรือการตัดสินของศาล>

(c) การชำระเงินรายได้ที่ประเมินได้ไม่ดีตามมาตรา 40 (6) แห่งประมวลรัษฎากร <รายได้จากวิชาชีพศิลปศาสตร์ ได้แก่ กฎหมายศิลปะการแพทย์วิศวกรรมสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมการบัญชีศิลปกรรมศาสตร์หรือวิชาชีพอื่น ๆ ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา> และ (7) <รายได้ที่ได้จากสัญญาของงานที่ผู้รับเหมาต้องจัดหาวัสดุที่จำเป็นนอกเหนือจากเครื่องมือ>

(d) การชำระเงินของรายได้ที่ประเมินได้ตามมาตรา 40 (8) ของประมวลรัษฎากร <รายได้จากธุรกิจการพาณิชย์เกษตรกรรมอุตสาหกรรมการขนส่งหรือกิจกรรมอื่น ๆ > แต่ไม่รวมการชำระค่าบริการของโรงแรมค่าบริการร้านอาหารและประกันชีวิต พรีเมี่ยมเงินสามารถรับได้จากการจ้างของรางวัลส่วนลดหรือผลประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากโปรโมชั่น

และให้บริการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน (3) (15) (16) และ (17) แต่ไม่รวมถึงการชำระค่าบริการโรงแรมค่าบริการร้านอาหารและค่าเบี้ยประกันชีวิต

 

<ฉบับภาษาไทยดั้งเดิม>
-> ไปยังเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mix361_324.pdf

Share this Post: