ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID19 -4

ร่วมด้วยช่วยกันทุเลาปัญหาขาดแคลน ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ต้าน COVID-19 ยกเว้น VAT สำหรับการนำเข้า เพื่อบริจาคให้สถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์การหรือสถานสาธารณกุศล 

 

<ฉบับภาษาไทยดั้งเดิม>
-> ไปยังเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news26_2563.pdf

Share this Post: