ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID19 -3

กรมสรรพากรตีพิมพ์อีก 6 มาตรการเพื่อช่วยให้ บริษัท อยู่รอดวิกฤติ COVID-19;

1. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการชดเชยความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเช่นแพทย์พยาบาลช่างเทคนิคการแพทย์

2. เพิ่มจำนวนเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาทเป็น 25,000

3. เลื่อนการส่งแบบฟอร์ม (PND.90 / 91) และชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2562 กำหนดเวลายื่นเพิ่มเติมอีก 2 เดือนนับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

4. เลื่อนการส่งแบบฟอร์มและ paymen ของภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ บริษัท ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย PND.50 ตั้งแต่เดือนเมษายนถึง 31 สิงหาคม 2563 และ PND.51 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2563 (ในกรณีของ FYE = 31 ธันวาคม 2562) หมายเหตุ: บริษัท ที่ไม่ได้กล่าวถึง FYE อื่นนอกเหนือจากวันที่ 31 ธันวาคม 2019

5. เลื่อนการยื่นและการชำระภาษีรายได้ที่ต้องหยุดธุรกิจตามคำสั่งของรัฐบาล หมายเหตุ: ไม่ได้กล่าวถึงขีด จำกัด

6. สนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ของกระทรวงการคลัง (1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม SBT และอากรแสตมป์แก่ลูกหนี้และเจ้าหนี้ (2) ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์และอพาร์ทเมนท์ในการปรับโครงสร้างหนี้จาก 2% เป็น 0.01% (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564)

 

<ฉบับภาษาไทยดั้งเดิม>
-> ไปยังเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/news/news22_2563.pdf

Share this Post: