ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID19 -2

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีไทยเห็นชอบมาตรการ 10 ประการเพื่อช่วยให้ บริษัท ต่างๆรอดพ้นจากวิกฤต COVID-19 ใน 10 มาตรการ และระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพของหนึ่งมาตรการในการหัก ณ ที่จ่ายได้มีการตัดสินใจ:

ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับรายได้จากบริการทั้งหมด, 3% ถึง 1.5% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

 

<ฉบับภาษาไทยดั้งเดิม>
-> ไปยังเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/026/T_0003.PDF?fbclid=IwAR345faNPlKwrMLPd2mbapzlh-LvMj1O_pMUY2qBgKPiiU3oxsRsYKZOO0w

Share this Post: