ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID-19

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีไทยเห็นชอบมาตรการ 10 ประการเพื่อช่วยให้ บริษัท ต่างๆ ใน 10 มาตรการจะมีมาตรการ 4 ภาษีหรือเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประเด็นหลักดังต่อไปนี้:
 

1. ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับรายได้จากการบริการทั้งหมด 3% ถึง 1.5%


2. SMEs ที่มีรายได้น้อย (รายได้ต่อปี <500 MB, พนักงาน <200 คน, การปิดบัญชีงวดการเตรียมบัญชีเดียวก่อนหรือที่ 30/9/62) เพื่อหักค่าใช้จ่ายเงินเดือน 3 เท่าในเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563
 

3. การเผยแพร่การคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับ บริษัท ในประเทศ (เฉพาะผู้ส่งออกที่ดี) ภายใน 15 วันหลังจากยื่นแบบฟอร์ม


4. การลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยนายจ้างและลูกจ้าง (ยังไม่มีการตัดสินใจเงื่อนไข)
 

<ฉบับภาษาไทยดั้งเดิม>

-> ไปยังเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/morkor/testaaa/pdf62/T_490_2562.pdf


 

Share this Post: