การแก้ไขการกระทาการป้องกันแรงงาน

เมื่อวันที่4เมษายน๒๐๑๙การแก้ไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) ประกาศโดยพระราชา จุดหลักของการแก้ไขคือ:

 

1. พนักงานที่ทำงานมานานกว่า20ปีหรือมากกว่าจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างสุดท้ายของ๔๐๐วันหรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน๔๐๐วันของอัตราค่าจ้างครั้งสุดท้ายที่คำนวณเป็นหน่วยตามแนวทาง (มาตรา 118 (6) เพิ่ม)

 

2. พนักงานคนหนึ่งมีสิทธิที่จะได้รับวันหยุดพักผ่อนภายในระยะเวลา๙๘สำหรับการคลอดแต่ละครั้ง (มาตรา๔๐ปรับปรุง)

   

<original Thai version>

-> ต่อไปนี้เว็บไซต์    

http://legal.labour.go.th/2018/18-2017-08-25-09-22-56

 

Share this Post: