<พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 702 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล>

 

⇒https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc702.pdf

Share this Post: