ข่าวสาร

ข่าวสาร
ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID19 -6

ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID19 -6

<หมายเลขกรมสรรพากรที่ ธ . 324/2020> ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 กรมสรรพากรได้ออกคำสั่งกรมสรรพากรเลขที่ท. 324/2020 เพิ่มคำสั่งต่อไปนี้ของกรมสรรพากรเ...

Read More
ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID19 -5

ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID19 -5

<กฎกระทรวงฉบับที่ 361> ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 361 เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ (17/4) และ (17/5) ของข้อ 2 ของกฎกร...

Read More
ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID19 -4

ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID19 -4

ร่วมด้วยช่วยกันทุเลาปัญหาขาดแคลน ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ต้าน COVID-19 ยกเว้น VAT สำหรับการนำเข้า เพื่อบริจาคให้สถานพยาบาลของทางราชการ หน่วยงานของ...

Read More
ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID19 -3

ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID19 -3

กรมสรรพากรตีพิมพ์อีก 6 มาตรการเพื่อช่วยให้ บริษัท อยู่รอดวิกฤติ COVID-19; 1. การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการชดเชยความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย...

Read More
ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID19 -2

ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID19 -2

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีไทยเห็นชอบมาตรการ 10 ประการเพื่อช่วยให้ บริษัท ต่างๆรอดพ้นจากวิกฤต COVID-19 ใน 10 มาตรการ และระยะเวลาที่มีประสิท...

Read More
ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID-19

ช่วย บริษัท ต่างๆให้รอดจากวิกฤต COVID-19

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีไทยเห็นชอบมาตรการ 10 ประการเพื่อช่วยให้ บริษัท ต่างๆ ใน 10 มาตรการจะมีมาตรการ 4 ภาษีหรือเงินสมทบกองทุนประกันสังค...

Read More