บริการให้ความเชื่อมั่น

  • ตรวจสอบบัญชี
  • สอบทานบัญชี
  • วิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน

บริการให้คำปรึกษา

  • การจัดทำบัญชี
  • การคำนวณภาษีและการบริหารภาษี
  • วางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน

บริการตรวจสอบ

  • ตรวจสอบภายใน
  • ตรวจสอบระบบสารสนเทศ

บริการฝึกอบรม

  • จัดฝึกอบรมและสัมมนาด้านบัญชี และภาษีอากรทั้งในและนอกสถานที่

 

เกี่ยวกับเรา

เราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตรวจสอบบัญชี เราจึงมารวมตัวกันเพื่อจัดตั้งบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัดขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบวิชาชีพให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดของวิชาชีพ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ และผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

ทุกบริการของเรา ตระหนักถึงการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้รับบริการ ด้วยความตั้งใจและทุ่มเท เพราะเราเชื่อว่าการให้บริการทางวิชาชีพบัญชีไม่ควรเกิดเพียงเพราะภาคบังคับทางกฎหมาย แต่ควรเกิดจากความสมัครใจจากผู้รับบริการที่เห็นคุณค่าในการให้บริการทางวิชาชีพที่จะช่วยทำให้องค์กรของผู้รับบริการเติบโตอย่างยั่งยืน เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของผู้รับบริการและเราจะเติบโตไปพร้อม ๆ กัน

คุณค่า

เราตระหนักถึงการสร้างคุณค่าในการให้บริการทางวิชาชีพเป็นอย่างดี กระบวนการทำงานของเราเน้นที่ผู้รับบริการเป็นสำคัญ เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรผู้รับบริการในฐานะที่เป็นคู่คิดทางการค้าภายใต้ความเป็นอิสระของวิชาชีพ แนวคิดดังกล่าวทำให้เราให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจผู้รับบริการก่อนเริ่มงานบริการ เพื่อทำให้เรามีความแม่นยำในการแก้ไขปัญหาด้วยประสิทธิภาพและอย่างมีประสิทธิผล ในขณะที่ยังคงธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

บริษัทตรวจสอบบัญชีไทยชั้นนำ

พันธกิจ

พราวด์ อิน โปร ก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ

ปรัชญา

“พลังเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

ทีมผู้บริหาร


ข่าวสารล่าสุด

การแก้ไขการกระทาการป้องกันแรงงาน

การแก้ไขการกระทาการป้องกันแรงงาน

เมื่อวันที่4เมษายน๒๐๑๙การแก้ไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) ประกาศโดยพระราชา จุดหลักของการแก้ไขคือ:   1. พนักงานที่ทำงานมานานกว่า2...

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ...

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2018 ได้มีการประกาศแก้ไขประมวลรัษฎากร ประเด็นหลักดังต่อไปนี้: 1. ในกรณีที่ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเกี่ยวข้องกับการเ...

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินตราต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางการเงิน

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินตร...

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์การใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทย ประเด็นหลักของ...

International Accounting Standards Board seeks comments on proposed amendments to IAS 8

International Accounting Standards Board seeks comments...

27 March 2018 http://www.ifrs.org/news-and-events/2018/03/international-accounting-standards-board-seeks-comments-on-proposed-amendments-to-ias-8/ ...

ติดต่อเรา

ส่งอีเมล์ถึงเรา

PROUD IN PRO CO., LTD.
33/62 Wall Street Tower, 13th Floor, Surawong Road, Suriyawong, Bang Rak, Bangkok, Thailand 10500 
Mobile:+66 92 278 9656
Email: sansanee@proudinpro.co.th
Mobile: +66 81 835 4099
Email: pitinun@proudinpro.co.th

สำนักงานใหญ่Bangkok, Thailand

Tel(+662) 235-6950

Line@proudinpro

Emailsansanee@proudinpro.co.th