บริการให้ความเชื่อมั่น

 • ตรวจสอบบัญชี
 • สอบทานบัญชี
 • วิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน

บริการให้คำปรึกษา

 • การจัดทำบัญชี
 • การคำนวณภาษีและการบริหารภาษี
 • กฎหมายธุรกิจ
 • วางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน

บริการตรวจสอบ

 • ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบระบบสารสนเทศ

บริการฝึกอบรม

 • จัดฝึกอบรมและสัมมนาด้านบัญชี และภาษีอากรทั้งในและนอกสถานที่

 

เกี่ยวกับเรา

เราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตรวจสอบบัญชี เราจึงมารวมตัวกันเพื่อจัดตั้งบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัดขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบวิชาชีพให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดของวิชาชีพ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ และผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

ทุกบริการของเรา ตระหนักถึงการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้รับบริการ ด้วยความตั้งใจและทุ่มเท เพราะเราเชื่อว่าการให้บริการทางวิชาชีพบัญชีไม่ควรเกิดเพียงเพราะภาคบังคับทางกฏหมาย แต่ควรเกิดจากความสมัครใจจากผู้รับบริการที่เห็นคุณค่าในการให้บริการทางวิชาชีพที่จะช่วยทำให้องค์กรของผู้รับบริการเติบโตอย่างยั่งยืน เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของผู้รับบริการและเราจะเติบโตไปพร้อมๆกัน

คุณค่า

เราตระหนักถึงการสร้างคุณค่าในการให้บริการทางวิชาชีพเป็นอย่างดี กระบวนการทำงานของเราเน้นที่ผู้รับบริการเป็นสำคัญ เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรผู้รับบริการในฐานะที่เป็นคู่คิดทางการค้าภายใต้ความเป็นอิสระของวิชาชีพ แนวคิดดังกล่าวทำให้เราให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจผู้รับบริการก่อนเริ่มงานบริการ เพื่อทำให้เรามีความแม่นยำในการแก้ไขปัญหาด้วยประสิทธิภาพและอย่างมีประสิทธิผล ในขณะที่ยังคงธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ

ทีมผู้บริหาร

ภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช<

ภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช

หุ้นส่วน

“ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ทั้งด้านตรวจสอบบัญชีและจัดทำบัญชี”

ใบอนุญาต
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)
 • ผู้ทำบัญชี (ประเทศไทย)
ประวัติการศึกษา
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
John Doe

ยูสึเกะ ชิโนกิ

หุ้นส่วน

“ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ด้านการบริการให้ความเชื่อมั่น ตรวจสอบภายใน J-SOX และตรวจสอบระบบ”

ใบอนุญาต
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศญี่ปุ่น)
 • ผู้สอบบัญชีสารสนเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)
ประวัติการศึกษา
 • B,A, in Economics
 • Keio Gijyuku University – Tokyo, Japan

ข่าวสารล่าสุด

การแก้ไขการกระทาการป้องกันแรงงาน

การแก้ไขการกระทาการป้องกันแรงงาน

เมื่อวันที่4เมษายน๒๐๑๙การแก้ไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) ประกาศโดยพระราชา จุดหลักของการแก้ไขคือ:   1. พนักงานที่ทำงานมานานกว่า2...

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ...

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2018 ได้มีการประกาศแก้ไขประมวลรัษฎากร ประเด็นหลักดังต่อไปนี้: 1. ในกรณีที่ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเกี่ยวข้องกับการเ...

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินตราต่างประเทศในการทำธุรกรรมทางการเงิน

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินตร...

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อแก้ไขกฎเกณฑ์การใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินไทย ประเด็นหลักของ...

International Accounting Standards Board seeks comments on proposed amendments to IAS 8

International Accounting Standards Board seeks comments...

27 March 2018 http://www.ifrs.org/news-and-events/2018/03/international-accounting-standards-board-seeks-comments-on-proposed-amendments-to-ias-8/ ...

ติดต่อเรา

ส่งอีเมล์ถึงเรา

สำนักงานใหญ่Bangkok, Thailand

Tel(+66) 081-835-4099

Line@proudinpro

Emailpitinun@proudinpro.co.th